Mâ’mer Bin Abdullah Bin Nadle

İslâm tarihinde üç tane Mâ’mer bin Abdullah adında meşhur sahabe vardır. Bizim burada anlatmaya çalışacağımız Mâ’mer bin Abdullah bin Nadle, Resûlullâh (s.a.v)’in berberi olarak tanınan Mamer bin Abdullah’ın doğum ve ölüm tarihi ile yeri belli değildir.

Mâ’mer Bin Abdullah Bin Nadle

Mâ’mer Bin Abdullah Bin Nadle Kimdir?
مَــعْــمَــرُ بْــنُ عَــبْــدُ اللهُ بْــنُ نَــضْــلَــة


 Baba Adı    :    Abdullah bin Nadle.
 Anne Adı    :    Eşâ’riler den bir kadın dı.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarihi yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Habeşistan, Medine muhacirdir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Mâ’mer bin Abdullah bin Nadle bin Abdül-uzza bin Hürsan bin Avf bin Ubeyd bin Aveyc bin Adiy bin Kâ’b el-Kureyşiy el-Adevi’dır.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.

 

Mâ’mer Bin Abdullah Bin Nadle'nin Hayatı

İslâm tarihinde üç tane Mâ’mer bin Abdullah adında meşhur sahabe vardır. Bunlardan 1-Mâ’mer bin Abdullah bin Ubey 2-Mâ’mer bin Abdullah el- Fihri. 3-bizim burada anlatmaya çalışacağımız Mâ’mer bin Abdullah bin Nadle, Resûlullâh (s.a.v)’in berberi olarak tanınan Mamer bin Abdullah’ın doğum ve ölüm tarihi ile yeri belli değildir. Annesinin asıl ismi de zikredil-memektedir. Ayrıca herhangi bir künye ve lâkabına da rastlanmamıştır.

İbn-i Hacer el-İsabe de Resûlullâh (s.a.v)’ın berberi olduğunu söyle-diği Mâ’mer bin Nadle diye sadece isimini kaydeder. İkinci olarak Mâ’mer bin Abdullah el-Adevi diye de bizim, İbn-i Esir’in Usdü’l-Ğabe’sinden aktarmaya çalıştığımız, sahabiden Mâ’mer bin Abdullah bin Nadle diye kaydettiğimiz sahabeden bahseder.

Mâ’mer bin Abdullah, bin Nadle (r.a) Mekke de ilk Müslüman olan kişilerdendir. Allâh yolunda yapılan ikinci Habeşistan hicretine katılmıştır. Mamer bin Abdullah (r.a), Vedâ Haccı’nda Resûlullâh (s.a.v)’i tıraş etme şerefine nail olmuştur. Hadiseyi şöyle anlatır:

“-Resûlullâh (s.a.v) Mina’da Kurbanını kestiği zaman kendisini tıraş etmemi emrettiler. Ustura bıçağımı alıp baş ucuna dikildim. Yüzüme baktı ve bana:

      “-Ey Mâ’mer! Resûlullâh, kulağının yumuşağından itibaren başını, elinde usturan olduğu halde sana teslim etti!” buyurdu.

      “-Vallâhi yâ Resûlallâh! Hiç şüphesiz, bu vazife bana Allâh tarafın-dan ihsan edilen bir nimettir!”dedim.

Resûlullâh (s.a.v) de:

      “-Evet öyledir!”diye buyurdular.

Sonra, Resûlullâh (s.a.v)’ın başını tıraş ettim!” 1

Mamer bin Abdullah (r.a), çok hâlim selim bir fıtrata sahib idiler. Habeşistan’da fazla kalmadı. Mekke’ye döndü ve orada epey zaman kalmak zorunda kaldı. Medine’ye geç hicret ettiler. Bu yüzden Bedir, Uhud, Hendek gibi seferlere katılamadı. Ancak bize gelen bilgiler ışığında onun Resûlullâh (s.a.v)’in bindiği devenin mahmilini bağlama görevi aldığı ve bu görevi itinayla yaptığıydı. Öyle ki, O’nun bu şerefli görevini kıskananlar olurdu.

Bir gün onu çekemeyen biri onun itinayla bağladığı Resûlullâh’ın devesi Kasva’nın mahmilini (Mahmil deve üzerine bağlanan oturaktır.) gizlice gevşetmişti. Bu haliyle Resûlullâh (s.a.v) devesine binmiş yolcu-luk boyu rahatsız olmuştu. İlk konak yerinde durunca:

      “-Ey Mâ’mer! Bu Mahmilin bağları gevşek gibi geliyor bana iyice bağlanmadın mı?”deyince hemen kontrol etti.

      “-Yâ Resûlallâh! Ben, onu sıkı bağlamıştım. Fakat, belki de benim bu şerefli görevimi çekemeyen biri bunu yapmıştır, herhalde?”deyince

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Yâ Mâ’mer! Sen, sâkin, ve mütmâin ol ki, bu görevi senden başkasına vermem!”deyince Mâ’mer (r.a) öyle bir sevindi ki ve:

      “-Teşekkürler yâ Resûlallâh!”dedi.

Mâ’mer bin Abdullah bin Nadle (r.a), hakkında fazla bilgi yoktur. Ancak ihtikârla ilgili veya yedi hadis-i şerif rivâyeti vardır. Aile bireyleri hakkında, veya onların isimleri hakkında bilgi yoktur. 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-226
2- Ashâb-ı Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-538-özettir.


İlginizi Çekebilecek Diger Sahabe Hayatları


Muhammed Bin Mesleme►

Fûdalâ-i Sahabe’den olan Muhammed bin Mesleme, Vâkıdî’ye göre: bi’setten yirmi iki yıl önce, takriben Miladi 588. yılda Medine’de doğdu. Câhiliye devrinde kendisine Muhammed adı verilen kimselerdendir.


Muhammed Bin Eslem Bin Becre►

Hâris bin Hazrec oğullarının akrabası, Muhammed bin Eslem, bin Becre veya Bahre çok yaşlıydı. Kendisi Medine dışında ikamet ederdi.


Muhammed Bin Ebû Hûzeyfe►

Muhammed bin, Ebû Hûzeyfe (r.a), takriben Miladi 615 yıllarında Habeşistan’da dünyaya geldi. Babası meşhur (Mihşem) Ebû Hûzeyfe ile annesi Sehle bint-i Süheyl bin Amr, Habeşistan’a hicret eden ilk kafile içinde yer almış


Muhammed Bin Ca’fer Bin Ebû Talib►

Resûlullâh (s.a.v)’ın Amcası Ebû Talib’in oğlu Ca’fer’i Tayyar’ın ve Esmâ bint-i Ümeys el-Has’amiye’nin oğulları, Abdullah bin Ca’fer ile Avn bin Ca’fer’in kardeşleri, Hz.Ali ve Akil’in yeğenleri, Abdullah bin Abbas’ın teyzesi oğlu