Hâris Bin Ûmeyr El-ezdi

Hâris bin Ûmeyr el-Ezdi (r.a), kökeni Ezdi kabilesine mensubtur. Resûlullâh (s.a.v), Hicretin 7. Miladi 628 yılında komşu hükümdarları İslâm’a dâvet etmek üzere onlar elçilerle mektub göndermeye başlayınca Beni Lihblerden Hâris bin Ûmeyrü’l-Ezdi’yi Busrâ Hükümdarına bir mektubla göndermişti.

Hâris Bin Ûmeyr El-ezdi

Hâris Bin Ûmeyr El-ezdi Kimdir
اَلـحَـارثُ بْــنُ عُــمَــيــرُ اْلأ زدِ


 Baba Adı    :    Umeyr el-Ezdi.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicretin 7. Yılı Şam’da şehit edildi.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    el-Hâris bin Umeyr el-Ezdi.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Hâris Bin Ûmeyr El-ezdi'nin Hayatı


Hâris bin Ûmeyr el-Ezdi (r.a), kökeni Ezdi kabilesine mensubtur. Resûlullâh (s.a.v), Hicretin 7. Miladi 628 yılında komşu hükümdarları İslâm’a dâvet etmek üzere onlar elçilerle mektub göndermeye başlayınca Beni Lihblerden Hâris bin Ûmeyrü’l-Ezdi’yi Busrâ Hükümdarına bir mektubla göndermişti. Rivâyete göre: Hâris bin Ûmeyr, Resûlullâh’ın Mektubunu, Şam’a Rum Kayserine götürmekte idi.

Hâris bin Ûmeyr el-Ezdi (r.a), Mûte’ye varınca, durdulup Şurahbil bin Amrü’l-Ğassani’nin huzuruna çıkarıldı. Şurahbil bin Amr, Kayser’in, Şam ülkesi valilerindendi. Şurahbil, Hâris bin Ûmeyr el-Ezdi (r.a)’a:

      “-Sen, nereye gitmek istiyorsun?”diye sordu.

Hâris bin Ûmeyr el-Ezdi (r.a):

      “-Şam’a!”dedi.

Şurahbil bin Amr:

      “-Sen, Muhammed’in elçilerinden olmayasın, olabilirsin de?”dedi.

Hâris bin Ûmeyr el-Ezdi (r.a):

      “-Evet! Ben, Resûlullâh’ın elçisiyim!”dedi.

Şurahbil, emretti. Onu bir iple bağladıktan sonra götürülüb Hâris’in boynu vuruldu. Resûlullâh (s.a.v)’ın, o güne dek, Hâris bin Ûmeyr’den başka hiçbir elçisi öldürülmemişti. Hâris bin Ûmeyr (r.a)’ın öldürülmesi, Resûlullâh’a çok güç ve ağır geldi. Hemen Müslümanları topladı. Onlara, Hâris bin Ûmeyr’ın öldürüldüğü yeri ve kendisini öldürenleri haber verdi. Kendilerini, Medine’de ki, Cürf orduğahı’nda toplanmaya dâvet etti. ve ardından meşhur Mute Savaşı meydana geldi. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-15-50


Sahabelerle İlgili Diğer Makaleler


Ebû Bürde Amr bin Kays el-Eş’ari►

Ebû Bürde Amr bin Kays el-Eş’ari (r.a) Yemen’in Eş’âr kâbilesine mensubdur. Ebû Bürde künyesidir. Esas adının Amr olduğu bilinmektedir. Anne tarafından Yemenin Akk kabilesine mensubtur.


Ebû Bekr’i-sıddik'in Hayatı►

Hûlefâ’i Raşidin, ve Aşere-i Mübeşere’den, Cennet ile müjdelenen on kişiden biridir. Hz.Ebû Bekr (r.a) Fil vak’ası yılından iki yıl dört ay kadar sonra, takriben, Miladî 573 tarihinde Mekke’de doğduğu tahmin edilmekle beraber yaşça, Resûlullâh’dan iki yıl, iki ay, daha küçüktür.


Ebû Bekre Es-sekafi►

Doğum tarihi belli olmayan Ebû Bekre’nin Annesinin ismi Sümeyye olup el-Hâris bin Kelde’nin cariyesi idi. Asıl ismi Nufey’ bin Mesruh’tur. Ebû Bekre lakabını Resûlullâh (s.a.v) ona vermiştir.


Ebû Anise (r.a)

Ebû Anise (r.a) hakkında geniş bir bilgi hiçbir eserde bulunmamak-tadır. Hatta nesebi ve ismi hakkında da doğru bir bilgi yoktur. Anise’nin adının Ebû Anise olduğunu beyân edenler de vardır.


Ebû Ahmed Abd bin Cahş (r.a)►

Ebû Ahmed Abd bin Cahş (r.a) Mekke’de doğdu. Ancak hangi yılda doğduğu bilinmemektedir. Babası: Cahş bin Riyâb, bin Yâ’mer. Annesi ise, Resûlullâh (s.a.v)’in halası Ümeyme bint-i Abdülmuttalib bin Hâşim bin Abdimenaf bin Kusayy’dır.


Ebû Akil Abdurrahman►

Ebû Akil künyesi ile meşhur olan bu sahabenin İslâm’dan önce ki adı Abdüluzza idi İslâm’dan sonra Resûlullâh (s.a.v), onun adını Abdurrahman olarak değiştirdi. Kudâa kabilesinin Beli koluna mensubtur.