Hâris Bin Nevfel

Hâris bin Nevfel (r.a), Mekke’de doğdu. Ancak hangi tarihde doğdu-ğu belli değildir. Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Hâris bin Abdülmuttalib’in oğlu Nevfel’in oğludur, onun Tabiin’den olduğu’da söylenmektedir.

Hâris Bin Nevfel

Hâris Bin Nevfel Kimdir

الحَــرِثُ بْــنُ نَــوفَــل


 Baba Adı    :    Nevfel bin el-Hâris.
 Anne Adı    :    Ezd kabilesinden Zaribe bint-i Said dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 35. Miladi 655 yıllarında Basra’da yetmiş yaşlarında vefat etmiştir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    1-Hind bint-i Ebû Süfyan 2-Ümmü Amr bint-i Muttalib 3-Safiyye bint-i Amr bin Ümeyye 4-Dürre bin Ebû Leheb ve Ümmü veledleri…
 Oğulları    :    Haris, Utbe, Abdullah, Rebia, Muhammed el-Ekber, Abdurrahman, Muhammed el-Asğar, Hâris, Sa’d, Ukbe, Velid, ve Ebû Müslim, el-Muğire.
 Kızları    :    Remle, Ümmü’z-Zübeyr, Zureybe, Reyta, Ümmü’l-Hâris.
 Gavzeler    :    Hendek sonrası birçok seferlere katıldı.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Medine, Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayı belli değil.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    el-Hâris bin Nevfel bin el-Hâris bin Abd-ülmuttalib el-Kureyşi el-Haşimi.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Haris.
 Kimlerle Akraba idi    :    Resûlullâh (s.a.v)’ın amcazadesi ve Ümmü Habibe validemizden taraf bacanağıdır.Hâris Bin Nevfel KimdirHâris bin Nevfel (r.a), Mekke’de doğdu. Ancak hangi tarihde doğdu-ğu belli değildir. Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Hâris bin Abdülmuttalib’in oğlu Nevfel’in oğludur, onun Tabiin’den olduğu’da söylenmektedir. Babası ile beraber Bedir Ğazvesi’nden hemen sonra veya Hendek kuşatması esna-sında Müslüman oldu ve Medine’ye hicret etti. Bedir Ğazvesi’ne müşrik olarak katıldığına ve esir edildiğine dair riavâyetler ise oldukça zayıftır. Ümmü Habibe validemizden taraf, Resûlullâh’ın bacanağıdır.

Resûlullâh (s.a.v), Hâris bin Nevfel (r.a)’ı önce Mekke’de zekât tah-sildarlığına, ardından Cidde vâliliğine tayin etti. Bundan dolayı Huneyn Ğazvesi’ne katılamadı. Hz.Ebû Bekr (r.a), halife olunca onu bu vazifeden azletti. Bazı kaynaklarda Hz.Ömer tarafından Mekke valiliğine getirildiği Hz.Osman zamanında bir süre daha bu görevde kaldığı, daha sonra Basra valiliğine tayin edildiği, Hz.Osman’ın hilâfetinde Tâif’te de valilik yaptığı da rivâyet edilmektedir.

Abdullah bin Âmir bin Kûreyz’in Basra valiliği sırasında orada ikamet etti. Resûlullâh (s.a.v)’e benzeyenlerden biri sayılan Hâris bin Nevfel’in Resûlullâh’dan ve Hz.Âişe’den birer rivâyeti mevcud olub bunlar Ebû Dâvûd ve Nesâi’nin Sünenleriyle Ahmed İbn-i Hanbel’in el-Müsned’inde yer almaktadır. Kendisinden oğlu Abdullah, torunu Hâris bin Abdullah ve Ebû Miclez rivâyette bulunmuşlardır.

Hâris bin Nevfel (r.a), Hicri 35. Miladi 655 yılında Basra’da yetmiş yaşlarında vefat etmiştir. Bazı kaynaklarda ise Muâviye devrine yetiştiği belirtilmektedir. Bazılarına göre Yezid bin Muâviye devrinde Basra’da Vefat ettiğini söylerler.

Hâris bin Nevfel, Ebû Süfyan’ın kızı Hind ile evliydi. Abdullah, Muhammed el-Ekber, Rebia, Abdurrahman, Remle, Ümmü’z-Zübeyr ve Zaribe adlı çocukları bu hanım efendiden doğdular. Diğer çocukları Utbe, Muhammed el-Asğar, Hâris ve Reyta’nin anneleri ise, Ümmü Âmr bint-i Muttalib, Sa’d’ın annesi ise bir câriyedir. Ümmü’z-Zübeyr’in annesinin Safiyye bint-i Amr, bin Ümeyye olduğu da rivâyet edilmektedir.

Bir diğer hanımı Ebû Leheb’in kızı Dürre’den de Ukbe, Velid ve Ebû Müslim adlı çocukları olduğu kaydedilmekte, bazı kaynaklarda Dürre’nin bu çocukları Hâris bin Nevfel’den değil, Bedir’de kâfir olarak öldürülen kocası Hâris bin Amr’dan olduğu belirtilmektedir. 1

İbn-i Hacer ise Haris bin Nevfel için şöyle der:

Haris bin Nevfel, “Bebbe” lakabını taşıyan Abdullah’ın babasıdır. Onu İbn-i Hibban, es-Sahâbe’de andı ve şöyle dedi:

      “-Resûlullâh, onu Mekke’de bazı işlerinde görevlendirdi!”

Zübeyr bin Bekkâr dedi:

“-Nevfel babasının çocuklarının en yaşlısıydı. Çocukları içinde, el-Haris adında bir çocuğu da vardı ki onunla lakablanırdı. Çünkü en büyük çocuğuydu. Ondan nakledilen bazı hadisler vardır ki; şöyledir:

“-Resûlullâh (s.a.v), Müezzini dinlediği zaman, söylediklerini tekrar eder; Müezzin:

      “-Hayye Âlessalah!”dediği zaman

Resûlullâh (s.a.v):

      “-La havle velâ kuvvete illâ billâh!”derdi. 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-16-200
2- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-1-443-No-1502Sahabelerle İlgili Diğer MakalelerEbû Hüreyre (r.a.)►

İslâm tarihinde, künyesi ile meşhur olan bu büyük sahabe, Yemen civarındaki yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensubdur. Süleym bin Fahm kabilesinden’dir. Takriben Miladi 600 yılında Yemen’de doğan Ebû Hüreyre,78 yaşlarında iken Hicri 57 veya 58. Miladi 678 yılında Medine-i Münevvere’de. vefat etmiştir.


Ebû Huzeyfe Bin Utbe Hayatı►

İslâm tarihinde Ebû Huzeyfe künyesiyle meşhur olan Ebû Huzeyfe bin Utbe takriben Miladi 579 yılında Mekke’de doğmuş ve yine Miladi 632 yılda Yemâme Savaşları’nda 54 yaşlarında iken şehid olmuştur.


Ebu Humeyd’es-Saidi►

Ebû Humeyd’es-Saidî neseb silsilesi: Abdurrrahman bin Amr bin Sa’d veyahut el-Münzir bin Sa’d bin Mâlik bin Hâlid bin Sâ’lebe bin Hârise bin Amr bin el-Hazrec bin Saide’dir. Atalarının ismi hakkında çeşitli isimler rivayet edilmektedir.


Ebû Heyseme Mâlik Bin Kays

Ebû Heyseme Mâlik bin Kays el-Ensâri (r.a) künyesiyle meşhur oldu-ğu için adını tesbit etmekte güçlük çekilmekte, çeşitli kaynaklarda Abdullah bin Heyseme, veya Sa’d bin Heyseme diye’de, geçmektedir.


Ebû Hâşim Şeybe bin Utbe►

Ebû Hâşim Şeybe bin Utbe bin Rebia bin Abdişşems bin Abdimenaf el-Kureyşi el-Abşemi. Sahabi dir. Asıl isminin Şeybe, Uteybe, Hâlid, veya Hâşim olduğuna dair muhtelif rivâyetler vardır.


Ebû Hasme El-ensâri Hayatı►

Asıl isminin Abdullah olduğu ancak Ebu Hasme el-Ensâri künyesiyle meşhur olan bu sahabe Medine doğumludur. Ancak doğum tarihi kesin bilinmemektedir. Babasının adının da Abdullah, Ubeydullah, veya Âmir olduğunda ihtilaf vardır.