Hamit Hafız Benli - Geldi Meh-i Matem yine cân bunda dayanmaz

Şanlıurfalı sanatçı Hamit Hafız Benli - Geldi Meh-i Matem yine cân bunda dayanmaz , Hamit Hafız Belli'nin seslendirmiş olduğu mersiye,

Geldi meh-i mâtem yine cân bunda dayanmaz
Kân ağlasa da dîdelerim giryeye kanmaz
Bu ayda yanıp ağlamayan Hak'dan utanmaz
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kâna boyanmaz

Bu mâhda ol Şâh-ı Rusul'ün "kurratü'l ayn"i
Hak sevgilisi Fâtıma'nın nazlı Huseyn'i
A'dâlar ana eylediler buğz ile kîni
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kâna boyanmaz

Düşdükde o dem hûn-i Huseyn rûy-i zemîne
Havâtîn-i harem başladılar âh u enîne
La'net dimeyem yâ ne diyem Şimr-i la'îne
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kâna boyanmaz

O ma'sûmların bağrı harâretle yandı
Bu vâkı'aya gökde melekler de utandı
Oklar dokunup sîneleri al kâna boyandı
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kâna boyanmaz

Ol pâdişeh-i kişver-i lâhût-i imâmet
Ol pâkize-i gevher-i deryâ-yı melâmet
Atşân olarak çekdi sere câm-ı şehâdet
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kâna boyanmaz

Cum'a günü olmuş idi bu hâl-i melâlet
Her hafta tutar mâtemini ehl-i mehabbet
Yıl başına tahsîs ile te'hîre ne hâcet
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kâna boyanmaz

La'net dimeyem yâ ne diyem ibn Ziyâd'a
Oynatdı atın lu‘b ile meydân-ı riyâda
Koydu o şehi kat'-ı belâ içre piyâde
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kâna boyanmaz

Hâfız koma elden tutuşup dâmen-i âhı
Bir âh eyle gör ak iderek çeşm-i siyâhı  
Bir âh eyle yak çerh-i feleğin şems ile mâhı  
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kâna boyanmaz