Hâllad Bin Süveyd

Hâllad bin Süveyd (r.a), Medine doğumlu olup doğum tarihi kesin belli değildir. Künyesi Ebû İbrahim, veya Ebû Saib’dir Hâllad bin Süveyd ikinci akabe biatı’ndan önce İslâmiyeti kabul eden Ensâr’dandır. İkinci akabe biatı’na Müslüman olarak iştirak etmiştir.

Hâllad Bin Süveyd

Hâllad Bin Süveyd Kimdir?

 Baba Adı    :    Süveyd bin Sa’labe.
 Anne Adı    :    Ümmü Hâllad Amre bint-i Sa’d, bin Kays, bin Amr, bin İmrülkays dır.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicretin 5. Miladi 627. yılda, Beni Kurayza Muhasarası sırasında şehid oldu.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok
 Eşleri    :    Leyla bint-i Ubâde, Sa’d bin Ubade’nin kız kardeşi olup Beni Saide kabilesine mensubtur.
 Oğulları    :    Hakem veya İbrahim ve Saib bin Hâllad
 Kızları    :    Bilgi yok
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud, Hendek, Beni Kurayza
 Muhacir mi Ensar mı    :    2.Akabe biatında bulunmuş Ensâr dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Hâllad bin Süveyd bin Sâ’lebe bin Amr bin Hârise bin İmrülkays bin Malil el-Egarr bin Sâ’labe bin Kâ’b bin Hazrec bin Hâris bin Hazrec el-Ekber el-Ensâriy el-Hazreci dir
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû İbrahim, Ebû Saib,
 Kimlerle Akraba idi    :    Saib bin Hâllad’ın babasıdır.Hâllad Bin Süveyd'in HayatıHâllad bin Süveyd (r.a), Medine doğumlu olup doğum tarihi kesin belli değildir. Künyesi Ebû İbrahim, veya Ebû Saib’dir Hâllad bin Süveyd ikinci akabe biatı’ndan önce İslâmiyeti kabul eden Ensâr’dandır. İkinci akabe biatı’na Müslüman olarak iştirak etmiştir. Kendisi beni Hârise oğul-larının ilerde gelenlerindendi. Bedir Savaşı’na katılarak Ashab-ı Bedir’den olma şeref ve imtiyazını kazanmıştır.

Hâllad bin Süveyd (r.a), Uhud Ğazvesi’ne oğlu Saib bin Hâllad ile beraber katılmış, Müslümanlar bir ara sıkıştıkları zaman, Hâllad (r.a), ve oğlu Saib (r.a) ile birlikte hemen Resûlullâh (s.a.v)’ı arayarak onun etra-fında toplanıp müşriklere karşı canla başla savaşmışlardır.

Hâllad bin Süveyd (r.a), Hendek Kuşatmasına oğlu Saib’le beraber katılmış ve bu ğazvenin bitiminde de Resûlullâh (s.a.v)’ın emirleri uyar-ınca Beni Kurayza Yahûdilerinin üzerlerine yürüdüler. Ve, Beni Kurayza kalelerini kuşattılar. Bu savaşta, onu şehid ettiler.

Olay şöyle gelişti.

Beni Nadır kadınlarından Nübate adında bir kadın Beni Kurayza Yahûdilerinden bir erkek ile evli bulunuyor ve karı koca birbirlerini çok seviyorlardı. Muhasara şiddetlenince kadın kocasına ağladı:

      “-Ne yazık ki, artık vuslat günleri sona ermek ve ayrılık geceleri ile yerlerini değişmek üzeredir. Sen, öldükten sonra yaşamayı ben ne yapa-yım!”dedi

Kocası:

      “-Vallâhi, Muhammed, bize ğalebe çalmış bulunmaktadır. Bütün erkekleri öldürecek, kadınlarla çocukları da esir edecektir. Biz bundan sonra onlardan hiç kimseyi öldüremeyeceğiz. Eğer, sen, bana muhabbet iddiasında sadık ve samimi isen gel, Zebir bin Bata’nın hisarının gölge-sinde oturan Müslüman topluluğunun üzerine değirmen taşı bırak! Her halde değirmen taşı onlardan birisine rastlar ve rastladığını da öldürür. Sen, kadınsın, Muhammed bizi esir aldığı zaman kadınları öldürmez. Fakat seni ancak bu suçundan dolayı öldürürler!”dedi.

Adam, karısının esir olarak kalmasını istemiyor, suçundan dolayı öldürülmesini arzu ediyordu. Kadın, Zebir bin Bata’nın hisarında bulu-nuyordu. Değirmen taşını hisarın üzerine çıkardı. O sırada Müslüman-lardan bazıları hisarın dibinde gölgeleniyorlardı. Kadın değirmen taşını kaldırıp aşağı attı. Onun attığını gören Müslümanlar hemen oradan dağıl-dılar ve kaçtılar. Bir daha kale dibine yaklaşmadılar.

Ancak, değirmen taşı, Hâllad bin Süveyd’in başına değdi ve başını parçaladı. Onu hemen şehid etti. Hâllad (r.a), yahudilerle konuşmak için hisarın dibine kadar yaklaşmış bulunuyordu. Yahûdi kadın değirmen taşını o sırada birden onun üzerine bırakmıştı. 1

Müslümanlar, Beni Kurayza Ğazvesı’nde iki şehid verdiler bunlar: 1-Hâllad bin Süveyd 2-Ebû Sinan bin Mihsan’dı

Hâllad bin Süveyd (r.a) Ensâr’ın Hazrec kabilesindendi akabe biatin-de bulunmuştu. Bedir, Uhud, Hendek, Savaşlarına katılmış, Beni Kurayza Yahûdilerinin muhasarası sırasında başına yahudi kadınlarından Nübate adında bir kadının bıraktığı değirmen taşıyle şehid olmuştu.

Hâllad bin Süveyd (r.a)’ın annesi Ümmü Hâllad Amre bint-i Sa’d el-Ensâriye (r.a) Hayası ve İslâmi salâbetiyle ma’rûf hanım sahabilerdendi Medineli Ensâr dandı. Ona:

      “-Ey Hâllad’ın annesi! Hâllad öldürüldü!”diye haber verilmişti

Amre bint-i Sa’d hatun, oğlunun bu şekilde öldürülmekle şehid olmadığını sanarak üzüldü. Başını bir örtü ile bağladı.

      “-Hâllad şehid oldu, sen ise başını örtü ile bağlamış bulunuyorsun. Nasıl olur bu?” diye sorulunca.

Amre bint-i Sa’d (r.a):

      “-Eğer, Hâllad’dan dolayı musibete uğramış olaydım utanmazdım ve başımı bağlamazdım!”dedi.

Amre (r.a)’nın bu sözü Resûlullâh’e haber verildi.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Hâllad’a iki şehid ecri vardır!”buyurdu.

      “-Yâ Resûlallâh! Bu neden ileri geliyor?”diye soruldu.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Çünkü, onu Ehl-i Kitâb olanlar öldürmüşlerdir!”buyurdu. 2

Başka bir rivayette ise şöyledir.

Muhammed bin Sâbit, bin Kays, bin Şemmas’dan:

“-Beni Kurayza kuşatmasında Ensâr’dan Hâllad adında biri şehid edildi. Annesi çağrılarak kendisine:

      “-Hâllad’ın annesi! Oğlun şehid edildi!”dendi

Hâllad’ın annesi baş örtülü olarak gelmişti.

Yine ona:

      “-Hâllad şehid edildi. Hala senin başında örtü duruyor?”denildi.

Annesi:

      “-Hâllad’ın şehid olmasıyla başıma bir felâket gelmişse eğer, bu yüzden haya duyğumu’da tehlikeye sokmak istemiyorum!”dedi.

Bu sözler, Resûlullâh (s.a.v)’e nakl edilince, O:

      “-Hâllad’a iki şehid mükafatı verilecektir!”buyurdu.

      “-Niçin ya Resûlallâh!?”diye sorulduğunda:

      “-Çünkü, onu Ehl-i Kitab şehid etmiştir!”buyurdu. 3

Hz.Âişe (r.a), der ki:

Beni Kurayza kadınlarından ancak bir tek kadın öldürülmüştür. Resûlullâh (s.a.v), çarşıda onların erkeklerinin boyunlarını vurdururken Vallâhi o kadın yanımda bulunuyor benimle konuşuyor dışından ve için-den gülüp duruyordu.

      “-Beni Kurayza esirleri öldürülüyor!”diyordu,

Bir çağırıcı:

      “-Ey Nübate! Filanca kadın nerede?”diyerek sesleniyordu.

Kadın:

      “-Vallâhi ben çağrılıyorum!”dedi.

      “-Yazıklar olsun sana! Senin nen var? Ne için seni çağırıyorlar?” diye sordum.

      “-Öldürülmek için! Kocam beni öldürdü!”dedi.

Nübate adlı bu Kadın:

      “-Zebir bin Bata’nın hisarında idim. Kocam, bana emr etti. Bende Muhammed’in Ashabı’nın üzerine değirmen taşını bıraktım. Onlardan birisinin başı parçalandı ve kendisi hemen öldü. Ben onun için öldürüle- ceğim!”dedi, kalkıp gitti.

Hâllad bin Süveyd’e karşılık kendisinin boynu vuruldu.

Vallâhi öldürüleceğini bildiği halde, ben, onda gördüğüm iç ferahlı-ğına, kayğısızlığına ve bol bol gülüşüne hala şaşmakta ve bu olayı hiç unutamamaktayım!”der. 4

Hâllad bin Süveyd’in iki oğlu vardı. Bunlar, İbrahim ile Saib’dir Hanımlarından adı bize ulaşan ise; Leyla bint-i Ubâde olub, bu kadın ise; Sa’d bin Ubade’nin kız kardeşi olup Beni Saide kabilesine mensubtur. Hâllad bin Süveyd (r.a)’dan hiçbir hadis rivayeti bulunmamaktadır.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-12-344
2- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-12-367
3- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1191
4- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-12-361Diğer Sahabe Hayatlarına Göz Atın

Evs Bin Havli Hayatı►

Evs bin Havli (r.a) Medine doğumludur. Annesi Cemile bint-i Übey, münafıklığı ile meşhur baş münafık Abdullah İbn-i Übey İbn-i Selül’ın kız kardeşi dir. İslâm’ın ilk yıllarında okuma yazma bilen çok az sayıdaki sahâbilerden biri olan Evs (r.a), Resûlullâh’ın Vahy kâtibleri’ndendi. İyi yüzmesi ve ok atmada ki maharetiyle de bilinirdi.
Evs Bin Evs Es-sekafi Hayatı►

Evs bin Evs es-Sekafi Tâifli dir. Ancak hangi tarihte doğduğu hanği tarihte ve yerde vefat ettiği belli değildir. Bu sahabenin ismi üzerinde dahi ihtilaflar vardır. Kimine göre asıl isminin; Evs bin Huzeyfe olduğu, kimine göre ise; Evs bin Evs olduğu yolundadır.
Evs bin Erkam Hayatı►

Evs bin Erkam (r.a), Medineli Ensâr’dan meşhur Zeyd bin Erkam’ın kardeşidır. Medine’de doğmuştur. Ancak, onun hangi tarihte doğduğuna dair bilgi yoktur. Neseb silsilesi: Evs bin Erkam bin Zeyd bin Kays bin Nu’man bin Mâlik bin el-Eğar bin Sa’lebe bin Kâ’b bin Hazrec bin Hâris bin Hazrec el-Ensâriy el-Hazreci Beni Hârise bin Hazrec’dir.